top of page

Critical thinking คืออะไร?


 

 

Critical thinking คือกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลอย่างเป็นระบบ ไม่ได้นำความรู้สึกหรือความเชื่อส่วนตัวเข้ามาปน ทำให้ทักษะนี้กลายเป็นทักษะสำคัญสำหรับน้องๆในการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตน้องๆต้องพบเจอกับข้อมูลที่หลากหลายบนโลกออนไลน์ และออฟไลน์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบหรือ model ของ 4C’s model


4c’s Model คืออะไร?


หรือเรียกอีกอย่างว่าทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4 ด้านซึ่งเกิดจากภาคีความร่วมมือเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (The partnership for 21 st Century Learning) ที่จัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในปี 2002 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตราฐานการศึกษาที่เน้นการสร้างทักษะที่จำเป็นและการดำเนินขีวิต 4C’s จึงเกิดขึ้นโดยอยู่ภายใต้กรอบการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นั่นเอง


4c’s model ประกอบไปด้วย


1C : communication ทักษะการสื่อสาร

ผู้เรียนจะต้องสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม มีทักษะการพูด เขียน สื่อสารภาษากายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น การโน้มน้าว เป็นต้น ยังรวมไปถึงการตียความหมายได้ถูกต้องเหมาะสม ชัดเจน ปรับใช้สื่อและเทคโนโ,ยีให้เหมาะกับจุดประสงค์ และสุดท้ายคือสื่อสารได้ทุกบริบทที่แตกต่างหลากหลายรวมไปถึง การใช้ภาษาได้มากกว่า 1 ภาษา


2C : critical thinking and problem solving ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ผู้เรียนต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหาเองได้ ช่างสังเกตุ มองเห็นปัญหา ตั้งคำถาม อธิบายสถานการณ์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล มองภาพรวมให้ได้ การตัดสินใจ ประเมินจากการสังเกตุก็อยู่ในทักษะนี้ด้วย รวมไปถึงสามารถถอดบทเรียนความรู้ ข้อเสนอแนะควรปรับปรุงจากประสบการณ์ และสุดท้ายคือ การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่แตกต่างจากเดิม หรือประยุกต์วิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆได้


3C : collaboration ทักษะการทำงานร่วมกัน

เป็นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีมที่ผู้เรียนสามารถยืดหยุ่นปรับตัวเข้ากับสถานการณ์หรือทีมที่แตกต่างได้ ยอมรับในความสามารถที่แตกต่างของแต่ละบุคคล รวมถึงมีการรับผิดชอบต่อส่วนรวม


4C : Creativity and Innovation ทักษะความคิดสร้างสรรค์

ทักษะการคิดนอกกรอบและการต่อยอด ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่เปิดกล้าวเป็นของตัวเองไม่ซ้ำใคร (Origniality) รวมถึงต้องถ่ายทอดให้ผู้อื่นให้เข้าได้ ยอมรับมุมมองของผู้อื่น และสามารถต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปธรรม


 

Critical thinking สอนกันได้จริงหรือ?

Critical thinking คือทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้นสามารรถฝึกกันได้คุณพ่อคุณแม่อาจจะให้น้องๆฝึกการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองง่ายๆ โดยอาจจะเริ่มจากให้โอกาสน้องๆได้ฝึกจากเกมส์เช่น การแก้ไขเกมส์ปริศนา หรือแม้แต่เกมส์จับผิดรูปภาพง่ายๆ


หากน้องๆโตขึ้นมาหน่อย ปัจจุบันข้อมูลต่างๆรวมถึงทั้งข่าวสารที่น้องๆรับผ่านทีวี สมาร์ทโฟน หรือแม้แต่ social media ที่มาเข้ามาเกินที่ผู้ปกครองจะควบคุมดังนั้นจึงสำคัญมากที่ผู้ปกครองจะได้ใช้ส่วนนี้ฝึกน้องๆให้ลองแยกแยะข้อคิดเห็น ข้อเท็จจริง เปิดโอกาสให้น้องๆซักถาม แสดงความคิดเห็น สร้างบรรยากาศในบ้านให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ซึ่งกระตุ้นด้วยคำถามว่า “เพราะอะไร” ให้น้องๆอธิบายเหตุผลของเขา และคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนด้วยข้อเท็จจริงที่ถูกต้องกับน้องๆ


 

สนใจสมัครเรียนหรือขอคำปรึกษา ติดต่อเราได้ที่


Facebook Inbox

โทร: 09-9414-9777

Line: @beyondcode (https://lin.ee/yYW32sz)


โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

รวมการแข่งขัน VEX IQ Robotics ใน ประเทศไทย (2024-2025)

Beyond Code Academy รวบรวมรายการแข่งขัน VEX IQ Robotics พร้อมรายละเอียดสำคัญต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในปี 2024 และ 2025 VEX Robotics คืออะไร? VEX Robotics เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับหุ่นยนต์เพื่อการ

Kommentare


bottom of page