top of page

Beyond VEX IQ Mentorship Scholarship Program


VEX Mentorship Program
🌟 Calling All Young Robotics Enthusiasts! 🤖🚀

"Beyond VEX IQ Mentorship Scholarship Program"! 🎉 โครงการที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการแข่งขัน VEX Robotics ระดับประเทศและนานาชาติที่มีชื่อเสียง เช่น VEX Worlds, VEX VIQRC Rapid Relay Tournament, Battle in Bangkok VIQRC Robotics Signature Event, VIQRC Rapid Relay Thailand National Tournament และ VIQRC Rapid Relay Thailand National Championship สำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ทาง Beyond Code Academy จะมอบทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท ต่อนักเรียน เพื่อเข้าร่วมใน Beyond VEX IQ Mentorship Program และเป็นตัวแทนของ Beyond Code Academy 🌟


💰 Scholarship Opportunity 💸

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมนักเรียน Beyond Code Academy จะมอบทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท ต่อนักเรียนหนึ่งคน สูงสุด 4 ทุน เพื่อเข้าร่วมใน "Beyond VEX IQ Mentorship Program" และเป็นตัวแทนของ Beyond Code Academy ในการแข่งขัน VEX ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ


เกณฑ์คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร Scholarship Mentorship Program

นักเรียนต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:


1. ข้อกำหนดอายุ:

* นักเรียนต้องเกิดหลังวันที่ 1 พฤษภาคม 2009 (อายุ 15 ปีหรือน้อยกว่าในการแข่งขัน VEX Worlds 2025) และอายุไม่ต่ำกว่า 9 ปี


2. เข้าร่วม Trial Session:

* นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วม Trial Session ที่จัดขึ้น


3. เกณฑ์สำหรับนักเรียน Beyond Code Academy: นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือเคยเรียนที่ Beyond Code Academy ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

* เรียนจบคอร์ส VEX EP3 ที่ Beyond Code Academy

* เรียนคอร์ส Syntax-based Coding ที่ Beyond Code Academy อย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 24 เดือน โดยไม่มีการหยุดพักและกำลังศึกษาอยู่หรือวางแผนที่จะลงเรียนคอร์สและเรียนจบ VEX Course ที่ Beyond Code Academy

* เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขัน Beyond Roblox Competition หรือ Beyond Scratch Competition

* เคยเข้าร่วมการแข่งขัน VEX World มาก่อน

* ติดอันดับ 10% แรกในการแข่งขันคณิตศาสตร์ การเขียนโค้ด หุ่นยนต์หรือวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ เช่น VEX National, SEAMO, Australian Mathematical Olympiad หรือ Kangaroo Math Competition


4. เกณฑ์สำหรับนักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียน Beyond Code Academy: นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาอยู่หรือไม่เคยเรียนที่ Beyond Code Academy ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังนี้:

* มีประสบการณ์ด้านการเขียนโค้ดเกี่ยวกับหุ่นยนต์ เช่น Lego Mindstorm อย่างน้อย 24 เดือนและกำลังศึกษาอยู่หรือวางแผนที่จะลงเรียนคอร์ส VEX ที่ Beyond Code Academy

* เคยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศหรือนานาชาติมาก่อน


5. นอกจากนี้ นักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียน Beyond Code Academy ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย:

* เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขัน Beyond Roblox หรือ Beyond Scratch

* เคยเข้าร่วมการแข่งขัน VEX World มาก่อน

* ติดอันดับ 10% แรกในการแข่งขันคณิตศาสตร์ การเขียนโค้ด หุ่นยนต์ หรือวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น VEX National, SEAMO, Australian Mathematical Olympiad หรือ Kangaroo Math Competitionเกณฑ์การคัดเลือก

นักเรียนทุกคนต้องเข้าการทดสอบ 1.5 ชั่วโมง โดยคุณครูจะทำการทดสอบตามทักษะดังต่อไปนี้


Building Skills 🛠️

 • ความชำนาญในการออกแบบหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพ

 • ความสามารถในการเลือกวัสดุและส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับหุ่นยนต์

 • ความเข้าใจหลักการทางกลและการประยุกต์ใช้ในหุ่นยนต์

 • ทักษะในการประกอบและถอดชิ้นส่วนหุ่นยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Control Skills 🎮

 • ความเชี่ยวชาญในการควบคุมหุ่นยนต์ด้วยวิธีต่างๆ (เช่น รีโมทคอนโทรล ระบบอัตโนมัติ)

 • ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุม เซนเซอร์ และ actuators

 • ความสามารถในการพัฒนาและใช้กลยุทธ์การควบคุมที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานและความท้าทายที่แตกต่างกัน

 • ความชำนาญในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพของหุ่นยนต์


VEX-related Coding (Syntax or Block-based) 💻

 • ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ VEX IQ

 • ความเข้าใจภาษาโปรแกรมมิ่งแบบ Syntax-Based (เช่น Python) หรือ Block-Based Coding

 • ความสามารถในการเขียนโค้ดที่สะอาด มีประสิทธิภาพ และมีเอกสารประกอบที่ดี

 • ทักษะในการDebugและปรับปรุงโค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหุ่นยน


Engineering Notebook 📝

 • ความสามารถในการจัดทำเอกสารกระบวนการออกแบบ การสร้าง และการทดสอบหุ่นยนต์

 • ความชัดเจนและการจัดระเบียบในการบันทึกแนวคิด ภาพร่าง และรายละเอียดทางเทคนิค

 • การรวมข้อมูล การคำนวณ และการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องในสมุดบันทึก (Notebook)Problem-Solving Skills 🧩

 • ความสามารถในการวิเคราะห์ความท้าทายที่ซับซ้อนและพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

 • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหุ่นยนต์

 • ทักษะในการแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่สามารถจัดการได้

 • ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับอุปสรรคหรือความล้มเหลว


Presentation Skills 🎤

 • ความสามารถในการสื่อสารแนวคิดและมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ความชัดเจนและความมั่นใจในการนำเสนอคุณสมบัติ ความสามารถ และประสิทธิภาพของหุ่นยนต์

 • ความชำนาญในการตอบคำถามและให้คำอธิบายทางเทคนิค


📅 กำหนดการสำหรับ "Beyond VEX IQ Mentorship Scholarship Program

 • วันนี้ - 12 มิถุนายน: ช่วงการสมัครและเข้าร่วม Trial Session

 • 17 มิถุนายน: ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนที่ได้รับคัดเลือกและลงทะเบียนสำหรับการแข่งขัน VEX National

 • สิงหาคม 2024 - มกราคม 2025 หรือ พฤษภาคม 2025 ในกรณีได้รับการคัดเลือกแข่งขัน VEX Robotics World Championship: การเตรียมตัวอย่างเข้มข้นผ่านการให้คำปรึกษา การฝึกอบรม และการฝึกซ้อม


🕰️ เวลาและ 📍 สถานที่

 • 1.5++ชั่วโมง/สัปดาห์ จนกว่าการแข่งขันจะสิ้นสุด (ประมาณเดือนมกราคม สำหรับรอบ National หากเข้ารอบ VEX Robotics World Championship จะสิ้นสุดประมาณเดือน พฤษภาคม 2025)

 • เวลา: วันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันธรรมดาหลังเลิกเรียน ขึ้นอยู่กับตารางเวลาของสมาชิกในทีมและ Mentors โดยทางสถาบันจะกำหนดเวลาที่แน่นอนและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบก่อนชำระเงิน

 • สถานที่: สามย่านหรือทองหล่อ


ค่าใช้จ่าย:

ค่าเล่าเรียน 37,000 บาท สำหรับ Mentorship Program ตั้งแต่รอบประเทศไทยทุกรายการ ถึง VEX Robotics World Championship หลังจากได้ทุนการศึกษา 10,000 บาท (ค่าเรียนปกติคือ 47,000 บาท)

*ค่าลงทะเบียนแข่งขัน ค่าเดินทาง และที่พักไม่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียนและเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วม


นโยบายการคืนเงิน:

การคืนเงินจะดำเนินการเฉพาะในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น:

หากผู้เข้าร่วมไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพพร้อมส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ จะมีการคืนเงินบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้าเรียน

สถานการณ์ที่ไม่คาดคิด:

ก. การยกเลิกการแข่งขัน: ในกรณีที่มีการยกเลิกการแข่งขัน จะมีการคืนเงินบางส่วนให้กับผู้เข้าร่วมทุกคน

ข. การเปลี่ยนแปลงกฎการแข่งขัน: หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎการแข่งขันที่ทำให้ทีมไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะมีการคืนเงินบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้าเรียน


โปรดทราบว่าจะไม่มีการคืนเงินสำหรับเหตุผลอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

คำถามที่พบบ่อย

1.ลูกของฉันจะได้เข้าร่วมการแข่งขันอะไรบ้าง?

เราให้ความสำคัญกับผลประโยชน์สูงสุดและประสบการ์ณของบุตรหลานของคุณ Mentorship Program ของเราสนับสนุนทุกการแข่งขัน VEX IQ 2024-2025 ที่บุตรหลานของคุณสามารถลงทะเบียนและเหมาะสม เช่น

 • VEX Worlds

 • VEX VIQRC Rapid Relay Tournament

 • Battle in Bangkok VIQRC Robotics Signature Event

 • VIQRC Rapid Relay Thailand National Tournament

 • VIQRC Rapid Relay Thailand National Championship


2.หากบุตรหลานไม่ได้รับ Scholorship ยังสามารถเข้าร่วม Mentorship Program ได้ไหม Mentorship Program เปิดรับนักเรียนทุกๆคนที่ผ่านเกณฐ์ อย่างไรก็ตามเราแนะนำให้ผู้ปกครองตัดสินใจโดยเร็วที่สุดเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนลงการแข่งขัน ก่อนลงทะเบียน เราจะตรวจสอบว่ายังมีที่นั่งว่างสำหรับการแข่งขันหรือไม่ หากมี เราพร้อมที่จะสนับสนุนความสำเร็จของบุตรหลานของคุณผ่าน Mentorship Program


3. Mentorship Program แตกต่างกับ Scholarship Program อย่างไร

ทั้งสองโปรแกรมนั้นมีเป้าหมายเดียวกันคือการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน VEX IQ สำหรับ Mentorship Program นั้นนักเรียนจะต้องจับกลุ่มและสมัครเป็นทีมโดยสามารถเข้าแข่งขันในนาม Beyond Code Academy หรือโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ (สำหรับการสมัครในนาม Beyond Code Academy นั้นต้องตรวจสอบโควต้าที่เหลือของ Beyond Code Academy อีกครั้ง) สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Mentorship Program ได้ที่ https://www.beyondcodeacademy.com/post/vex-iq-mentorship-program

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

รวมการแข่งขัน VEX IQ Robotics ใน ประเทศไทย (2024-2025)

Beyond Code Academy รวบรวมรายการแข่งขัน VEX IQ Robotics พร้อมรายละเอียดสำคัญต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในปี 2024 และ 2025 VEX Robotics คืออะไร? VEX Robotics เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับหุ่นยนต์เพื่อการ

Comments


bottom of page