top of page

ทำไมเด็กๆต้องมี Critical Thinking?Critical Thinking ทักษะที่เด็กๆต้องมีในศตวรรษที่ 21


อย่างที่หลายๆท่านทราบกันดี ทักษะที่สำคัญสำหรับเด็กๆเพื่อให้เท่าทันโลกในศตวรรษ 21 ก็คงไม่พัน 21st skills ที่ตอนนี้ได้ถูกบรรจุเข้าไปในหลักสูตรของบางโรงเรียนและหลักสูตรแกนกลางปี 2560 เป็นที่เรียบร้อย ที่นำ STEM (Science Technology Engineering Mathematics) Education เข้ามาใช้ โดย 21st skills ได้แบ่งออกเป็น 4 หมวดหลักๆได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ (creativity), การมีส่วนร่วม (collaboration), การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) and การสื่อสาร (communication)


ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับส่วนของ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

Critical Thinking หรือ การคิดเชิงวิพากษ์ เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ พิจารณา ประเมินและตัดสินใจข้อมูลที่ได้รับอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยมีพื้นฐานมาจากผลงานของ Benjamin Bloom (1956) โดยเป็นการจัดหมวดหมู่พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านสติปัญญา โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน โดยรวมแล้วทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Terrabkk,2020)


สรุปง่ายๆคือ critical thinking คือกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลอย่างเป็นระบบ ไม่ได้นำความรู้สึกหรือความเชื่อส่วนตัวเข้ามาปน ทำให้ทักษะนี้กลายเป็นทักษะสำคัญสำหรับน้องๆในการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตน้องๆต้องพบเจอกับข้อมูลที่หลากหลายบนโลกออนไลน์ และออฟไลน์


การที่จะมี Critical Thinking ได้ ต้องมี Curiosity ก่อน!


Curiostiy คือ การตั้งข้อสังเกตและการตั้งคำถาม ซึ่งจะเป็นการต่อยอดไปสู่การวิเคราะห์ การประเมินข้อมูล การเปรียบเทียบ การสรุปผล และนำไปสู่การตัดสินใจที่แม่นยำ ทำให้น้องๆกลายเป็นคนที่มี Critical Thinker ได้ในอนาคต


ฝึกตัวเองยังไงให้มี Curiosity อย่าง Critical Thinker?

  1. การฝึกการตั้งคำถาม เพื่อมองหาจุดเริ่มต้นของปัญหาเพื่อหาข้อสรุป

  2. รวบรวมข้อมูล เพื่อรวบหาสมมติฐาน รวมถึงการประกอบข้อมูลในด้านอื่นๆ เพื่อมองหาความจริง

  3. การตีความและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำข้อมูลที่มีในมือ พิจารณาให้ครบทุกด้าน มองหาหลักฐานไม่ใช่คาดเดาจากความรู้สึก

  4. ดูปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อมองหาและประเมินผลกระทบ


ฝึก Curiosity ได้ที่ beyond code academy หลักสูตรที่มากกว่าการเขียน Coding


“จุดมุ่งหมายของสถาบันเรานั้นคือการฝึกให้เด็กๆเติบโตเป็นผู้นำที่พร้อมปรับตัวเข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลงในอนาคต หลักสูตรของเราสนับสนุนให้เด็กกระหายใฝ่รู้ในเรื่องต่างๆ ไม่เพียงแค่เรื่อง Coding ในแต่ละคลาสคุณครูมีหน้าที่สนับสนุนให้เด็กๆกล้าที่จะตั้งคำถาม มุ่งมั่นใฝ่รู้ ไม่ยึดติดอยู่กับการทำงานแบบเดิมๆ พร้อมท้าทายและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด เด็กๆจะเติบโตพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย”Reference : https://www.terrabkk.com/articles/197784/critical-thinking-ทักษะที่ทุกคนต้องมี-เพื่อรอดพ้นช่วงวิกฤต

Commentaires


bottom of page