top of page

สอนลูกให้พร้อมกับโลกอนาคตด้วย Project Approach
การจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ใช่แค่ Academic skill แต่เด็กได้ Soft skil เพื่อพัฒนาตัวเองแบบครบทุกด้าน การจัดการเรียนรู้แบบนี้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาแบบ STEM Education ที่พัฒนาผู้เรียนให้พร้อมสำหรับศตวรรษที่ 21


Project Approach คืออะไร?

Project Approach คือการจัดการเรียนรู้แบบที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคือให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับการเรียนรู้มากที่สุดโดยเกิดจากการที่ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งที่สนใจที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว และ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน โดยเป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนมาจาก Problem base learning ที่อยู่ในส่วนหนึ่งของ Stem ศึกษาอีกด้วย

ในการเรียนรู้แบบนี้จะทำให้ผู้เรียนแสดงแนวคิดภายใต้กรอบของความเป็นจริง การจากตั้งคำถาม และ ค้นหาคำตอบในเชิงลึกส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่าน การสำรวจ การสืบค้น การจดบันทึก และการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ตามเรื่องที่ผู้เรียนสนใจสนใจตลอดจนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะที่สรุปออกมาเป็นชิ้นงาน


จัดการเรียนรู้แบบ Project Approach ได้อย่างไร?

  • ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง : ทำได้ให้หาโอกาสให้น้องๆเรียนรู้ผ่านสังคมจริงๆประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน

  • สอนให้น้องๆเชื่อมโยงตนเองกับ 21st century skill เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ การทำงานเป็นทีม หรือความคิดสร้างสรรค์

  • เปิดโอกาสให้เด็กใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์

  • ให้เด็กๆได้มีโอกาสให้ลองคิดแบบเชื่อมโยง (systematic thinking) รู้จักประยุกต์ต่อยอดกับสถานการณ์หรือเรื่องต่างๆรอบๆตัว

  • พาน้องๆเข้าไปรู้จักตัวเองเช่น ให้เขารู้ว่าตนเองชอบอะไร สนใจอะไร ตรงไหนเป็นจุดเด่นของเขา เพื่อให้เขาได้พัฒนาความสามารถของตนเองได้อย่างแท้จริง

  • ให้เด็กๆมีความมั่นใจในตนเองในทางที่ถูกต้องกล้าที่จะตัดสินใจ


นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยให้น้องๆสามารถเรียนรู้ได้แบบ Project Apporach ในครั้งนี้เราก็มีตัวอย่างการทำ Project Approach มาฝากค่ะ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เอาไปปรับใช้กับน้องๆได้


วิธีการสอนแบบ Project Approach

คุณพ่อคุณแม่กำหนดขอบเขตตามพัฒนาการของน้องๆ ผ่านกระบวนการ 3 ขั้น คือ ขั้นเริ่มต้นโครงการ ขั้นพัฒนาโครงการ จนถึงการสรุปโครงการ ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดระเบียบ ดูความก้าวหน้าของกิจกรรมตามการพัฒนาความสนใจของน้องๆ และการมีส่วนร่วมกับเรียนรู้นั้น ๆ โดยที่คุณพ่อคุณแม่อาจเข้าไปหาโครงงานง่ายๆมาฝึกทักษะของน้องๆได้ที่บ้านค่ะ

ตัวอย่างโครงงานง่ายๆเกี่ยวกับ Project Approch
อ้างอิงComments


bottom of page